அலகு1: ICT இன் அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள் அலகு முடிவூ மீட்டல் வினாக்கல்அலகு1.7: சமூகத்தில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலின் தாக்கம் பற்றி மதிப்பீடு செய்தல்
அலகு1.6: வெவ்வேறு ஆள்களங்களில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பத்தின் பிரயோகங்களை ஆராய்தல்அலகு 1.5: தரவூ முறைவழியாக்கலின் (Data Processing) செயற்பாடுகளைப் பகுப்பாய்வூ செய்தல்அலகு 1.4: கணினி முறைமையொன்றின் அடிப்படைக் கூறுகளைத் தெரிவு செய்து வகைப்படுத்துவார்

அலகு 1.3: தகவல் உருவாக்கத்திற்கு கருத்துரு மாதிரியை உருவாக்குவதுடன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பத்துடன் அதற்கான இணக்கப் பாட்டை ஆய்தல்

அலகு 1.2:தரவுகளையும் தகவலையும் உருவாக்கவும், பரப்பவும் மற்றும் நிருவகிக்கவும் தேவையான தொழில்நுட்பத்தை விசாரிப்பார்அலகு 1.1: தகவலின் அடிப்படைகள் மற்றும் அவற்றின் சிறப்பியல்புகள்A/L ICT அலகு 1:தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலின் (ICT) மூல எண்ணக்கருக்களையும அவற்றின் பிரயோகங்களையும் ஆராய்வார்

A/L ICT அலகு 1:  
தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலின் (ICT) மூல எண்ணக்கருக்களையும அவற்றின் பிரயோகங்களையும் ஆராய்வார்

தேர்ச்சி மட்டம்உள்ளடக்கம்
1.1தகவலின் அடிப்படைகள் மற்றும் அவற்றின் சிறப்பியல்புகள்
1.2தரவுகளையும் தகவலையும் உருவாக்கவும், பரப்பவும் மற்றும் நிருவகிக்கவும் தேவையான தொழில்நுட்பத்தை விசாரிப்பார்
1.3தகவல் உருவாக்கத்திற்கு கருத்துரு மாதிரியை உருவாக்குவதுடன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பத்துடன் அதற்கான இணக்கப் பாட்டை ஆய்தல்
1.4கணினி முறைமையொன்றின் அடிப்படைக் கூறுகளைத் தெரிவு செய்து வகைப்படுத்துவார்
1.5தரவு முறைவழியாக்கலின் (data processing) செயற்பாடுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வார
1.6பல்வேறு ஆள்களங்களில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பத்தின் பிரயோகங்களை ஆராய்வார்
1.7சமூகத்தில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலின் தாக்கம் பற்றி மதிப்பீடு செய்வார்

G 10: Unit 2 Computer Hardware devices with Questions

Computer Hardware devices and function of computer with Questions