தேர்ச்சி 13: தகவலும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பமும் (ICT) இன் புதிய போக்குகளையும் எதிர்கால வழிகாட்டுதல்களையும் ஆராய்வார்(Future trend In ICT world)

13.1 கணித்தலின் புதிய போக்குகளையும் எதிர்கால வழிகாட்டுதல்களையும் ஆராய்வார்

13.2 முகவர் தொழில்நுட்பவியலின் அடிப்படைகளையும் பிரயோகங்களையும் ஆராய்வார்.

13.3 கணித்தல் பரிணாம அடிப்படைகளையும் பிரதான பிரயோகங்களையும் ஆராய்வார்.

13.4 Ubiquitous கணித்தலின் எண்ணக்கருவை ஆராய்வார்.


13.5 தற்போதிருக்கும் கணித்தலின் மாதிரிகளை ஆய்வதுடன் புதிய மாதிரிகளை முன்மொழிவார்.