தே.மட்டம் 1.4: கணனி முறைமையின் பிரதான கூறுகள்/பகுதிகள் (Select and Classifies the basic Components of a Computer System)