தேர்ச்சி: 8.1: தர்க்கரீதியான உபகரணங்களைப் பாவித்து தொடர்பாடலுக்கான ஓர் கற்பனை வடிவமைப்பை உருவாக்குவார். (Develop a abstract model for Data Communiction)

What is Data Communication, Sender, Receiver, Medium, Signal