தேர்ச்சி 8.2: நவீன தொடர்பாடல் முறையுடன் ,கைமுறை தொட்பாடல் முறைகளின் ஒற்றுமை, வேற்றுமைகளைக் நுணுகி ஆய்வார் (Compare and Contrast Manual communication Methods with Modern Communication Methods )

Types of Communications