தேர்ச்சி 8.3:செயற்றிறனுள்ள தொடர்ப்பாடலுக்காக தரவு பரப்பும் முறைகளைக் கண்டாய்வார்(Data Transmission Methodologies)


Modulation AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, CODEC, PCM