தேர்ச்சி 8.4: பன்மையாக்கம் (Multiplexing)

Multiplexing, CDM, FDM, TDM