தேர்ச்சி 2.1: கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய மைல்கற்களின் அடிப்படையில் கணினி பரம்பரையைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்(Milestones of Computer evolution)


History Of Computers, Types of computers according to size, according to Technology, according to Purposes.