தேர்ச்சி 3.1 : Sign Bit, One's Complement and Two's Complement Number representation (Video)
கணனியில் மறை எண்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்வதற்காக பின்வரும் முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
  1. குறியிடப்பட்ட எண் முறை பிரதிநிதித்துவம் (Sign Bit Number Representation)
  2. One' Complement (1's Complement)
  3. Two's Complement (2's Complement)