அலகு 1.1: தகவலின் அடிப்படைகள் மற்றும் அவற்றின் சிறப்பியல்புகள்