அலகு 1.3: தகவல் உருவாக்கத்திற்கு கருத்துரு மாதிரியை உருவாக்குவதுடன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பத்துடன் அதற்கான இணக்கப் பாட்டை ஆய்தல்