தேர்ச்சி 1: இன்றைய அறிவுபூர்வமான சமூகத்தில் ICT யின் மூல எண்ணக்கருக்களை அதன் பங்களிப்பையும் பிரயோகத்தையும் மையமாகக் கொண்டு ஆராய்வார்.(Basic Concept of ICT) - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 1: இன்றைய அறிவுபூர்வமான சமூகத்தில் ICT யின் மூல எண்ணக்கருக்களை அதன் பங்களிப்பையும் பிரயோகத்தையும் மையமாகக் கொண்டு ஆராய்வார்.(Basic Concept of ICT)

Share This

 1.4 ஒரு கணினித்தொகுதியின் அடிப்படைப் பாகங்களை தெரிவு  செய்து வகைப்படுத்துவார்.

 1.5 தரவு நிரற்படுத்தல் வாழ்க்கை வட்டத்தின் செயற்பாடுகளைப்  பகுப்பாய்வு செய்வார்

 1.6 நிறுவனங்களில் வெவ்வேறு புலங்களில் ICT இன் பயன்பாட்டை  ஆராய்வார்.

1.7 சமூகத்தில் ICT யின் தாக்கம் பற்றி மதிப்பீடு செய்வார்.

கருத்துகள் இல்லை:

Pages