தேர்ச்சி 2: நவீன கணினியின் செயற்றிறனை விபரிப்பதற்கும், ஒப்பீடு செய்வதற்கும் ஏற்புடைய வகையில் கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சியை ஆராய்வார்(Evolution Of Computers) - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 2: நவீன கணினியின் செயற்றிறனை விபரிப்பதற்கும், ஒப்பீடு செய்வதற்கும் ஏற்புடைய வகையில் கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சியை ஆராய்வார்(Evolution Of Computers)

Share This

கருத்துகள் இல்லை:

Pages