டிசம்பர் 2013 - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 13: தகவலும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பமும் (ICT) இன் புதிய போக்குகளையும் எதிர்கால வழிகாட்டுதல்களையும் ஆராய்வார்(Future trend In ICT world)

வியாழன், டிசம்பர் 26, 2013 0
13.1 கணித்தலின் புதிய போக்குகளையும் எதிர்கால வழிகாட்டுதல்களையும் ஆராய்வார் 13.2 முகவர் தொழில்நுட்பவியலின் அடிப்படைகளையும் பிரயோ...
Read More

தேர்ச்சி 12: இன்றைய வணிக நிறுவனங்களுக்கும் போட்டியான சந்தை வாய்ப்பிற்கும் தகவலும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பமும் (ICT) யின் பொருத்தப்பாடு பற்றி ஆராய்வார்(e-commerce)

வியாழன், டிசம்பர் 26, 2013 2
12.1  உலக வியாபாரங்களில் ICT இன் வகிபாகம் பற்றி ஆராய்வார் 12.2 ICT அக்கும் வியாபார செயற்பாடுகளுக்குமிடையிலான உறவுமுறையைப் பகுப்ப...
Read More

தேர்ச்சி 11. தகவல் முறைமை விருத்தியில் முறைமை எண்ணக்கருவை ஆராய்ந்து கட்டமைப்பு முறைமை பகுப்பாய்வையும் வடிவமைப்பு முறையியலை (SSADM) யும் பாவிப்பார்(Information System Development)

வியாழன், டிசம்பர் 26, 2013 1
11.1 முறைமைகளின் சிறப்பியல்புகளை ஆராய்வார் . 11.2  மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறுவகையான   முறைமைகளை   அவற்றின் குறிக்கோள்களினது...
Read More

தேர்ச்சி 10: பல்லூடக தொழில்நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து இணையத்தளங்களை விருத்தி செய்வா (Web Development)

வியாழன், டிசம்பர் 26, 2013 0
10.1 இணையப்பக்கங்களின் பொருளடக்கங்களையும் கட்டமைப்பையும்   அறிந்து கொள்வதற்கு   இணையத்திலுள்ள    பல்வேறு இணையப்  பக்கங்களை ஆராய்வார...
Read More

தேர்ச்சி 9: செயற்றிறனுள்ளதும் பயனுள்ளதுமான தரவுகளைக் கையாளுவதற்கு ஏற்ற தரவுத்தளத் தொகுதிகளை வடிவமைத்து விருத்தி செய்வார்.(Data base Management System )

வியாழன், டிசம்பர் 26, 2013 0
9.1 வேறுபட்ட வகைகளையுடையதரவுத்தள மாதிரிகளை அவற்றின் இயல்புகளின் அடிப்படையில்ஒப்பிட்டு வேறாக்குவார் 9.2 உறவுநிலை தரவுத்தள மாதிரியின் பி...
Read More

தேர்ச்சி 8: வலைப்பங்கீடு மற்றும் தரவு, குரல் என்பவற்றை செயற்திறனுள்ள வகையில் தொடர்பாடல் செய்வதற்காக பரிமாற்றத்தினதும் கணினி பணிப்பின்னல் / வலைப்பின்னலினதும் பயன்பாட்டை ஆராய்வார்(Data communication and Network)

சனி, டிசம்பர் 21, 2013 0
8.1 தர்க்கரீதியான உபகரணங்களைப் பாவித்து தொடர்பாடலுக்கான ஓர்  கற்பனை  வடிவமைப்பை உருவாக்குவார் . 8.2 நவீன தொடர்பாடல் முறையுடன் தற்கால...
Read More

தேர்ச்சி 7: கணினி கட்டளைத் தொகுப்பிற்குட்படுத்தி பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு கணினி கட்டளைத் தொகுப்பு மொழிகளைப்பாவிப்பார்(Computer Programming Language Python)

சனி, டிசம்பர் 21, 2013 0
7.1 . பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் செயற்பாடுகளைப் பயன்படுத்துவார் 7.2 பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு மேலிருந்து கீழாகவும் படிமுறை நீக்கும்...
Read More

தேர்ச்சி 6: கணினியின் முழு அளவிலான செயற்பாடுகளை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு இயக்க முறைமைகளை உபயோகிப்பார்.(Operating System)

சனி, டிசம்பர் 21, 2013 0
6.1 கணினி இயக்க முறைமைகளை வரையறை செய்வதுடன் கணினியில் அவற்றின்  தேவையைக்   கண்டாய்வார். 6.2 கணினியில் உள்ள கோவைகளையும் அடைவுகளையும் இ...
Read More

தேர்ச்சி 5: ஒரு கணினியின் செயற்திறனை அதிகரிப்பதற்கு நினைவக முகாமையைப் பாவிப்பார் (Memory Management)

சனி, டிசம்பர் 21, 2013 0
. 5.1 வேறுபட்ட நினைவகங்களின் வகைகளையும் அவற்றின்   சிறப்பியல்புகளையும்  அறிந்து கொள்வதற்காக   கணினியின் நினைவக   முறைமையைப் பரிசோதிப்பார...
Read More

தேர்ச்சி 4: அடிப்டை இலக்கச் சுற்றுக்களையும் கணினி உபகரணங்களையும் வடிவமைப்பதற்கு தர்க்கவியல் வாயில்களைப் (Logic Gates) பாவிப்பார். (Logic Gates)

சனி, டிசம்பர் 21, 2013 0
4.1 அடிப்படை இலக்க தர்க்கவியற் வாயில்களை ( Logic Gates ) அவற்றின்   தனித் தன்மைவாய்ந்த    தொழிற்பாடுகளின்   அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்...
Read More

Pages