தேர்ச்சி 4: அடிப்டை இலக்கச் சுற்றுக்களையும் கணினி உபகரணங்களையும் வடிவமைப்பதற்கு தர்க்கவியல் வாயில்களைப் (Logic Gates) பாவிப்பார். (Logic Gates) - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 4: அடிப்டை இலக்கச் சுற்றுக்களையும் கணினி உபகரணங்களையும் வடிவமைப்பதற்கு தர்க்கவியல் வாயில்களைப் (Logic Gates) பாவிப்பார். (Logic Gates)

Share This
4.1 அடிப்படை இலக்க தர்க்கவியற் வாயில்களை (Logic Gates) அவற்றின்  தனித்தன்மைவாய்ந்த   தொழிற்பாடுகளின்  அடிப்படையில் பகுப்பாய்வு செய்வார்.

4.2 புலியன் இயற்கணித (Boolean Algebra) விதியையும் கார்னா அட்டவணை  (Karnaugh Map)  விதியையும் பாவித்து  தர்க்கவியற் கூற்றுகளை எளிமையாக்குவார்

4.3 தர்க்கவியல் நுழைவாயில்களைப் பயன்படுத்தி எளிய இலக்கச் சுற்றுக்களையும் உபகரணங்களையும் வடிவமைப்பார்

கருத்துகள் இல்லை:

Pages