தேர்ச்சி 5: ஒரு கணினியின் செயற்திறனை அதிகரிப்பதற்கு நினைவக முகாமையைப் பாவிப்பார் (Memory Management) - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 5: ஒரு கணினியின் செயற்திறனை அதிகரிப்பதற்கு நினைவக முகாமையைப் பாவிப்பார் (Memory Management)

Share This
.
5.1 வேறுபட்ட நினைவகங்களின் வகைகளையும் அவற்றின்  சிறப்பியல்புகளையும் அறிந்து கொள்வதற்காக  கணினியின் நினைவக  முறைமையைப் பரிசோதிப்பார்

5.2 நினைவகங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசத்தை வேறுபடுத்துவார்

5.3 கணினியின் செயற்திறனை அதிகரிக்குமுகமாக நினைவகத்தை  ஒழுங்கமைப்பார்

கருத்துகள் இல்லை:

Pages