ஜனவரி 2014 - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 9.2: உறவு முறை தரவுத்தள மாதிரியின் பிரதான கூறுகளை விபரித்தல் (Main components of the Relational database model)

வியாழன், ஜனவரி 30, 2014 0
உறவு முறை மாதிரியின் பிரதான பண்புகள் இந்த தரவுத்தளத்தில் உள்ள ஓவ்வொரு அட்டவணையும் தனித்துவமான பெயர்களை கொண்டிருக்கும் . ஒரு...
Read More

தேர்ச்சி 9.1: தரவுத்தள முறைமையின் வகைகள் (Type of Database and Database Management system)

புதன், ஜனவரி 29, 2014 0
தரவுத்தள முறைமைகள்   Database (DB)   தரவுத்தளம் என்பது ஒன்றுடன் ஓன்று தொடரபுடைய ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரவுகளின் கோர்வையாகும் .  ...
Read More

Pages