தேர்ச்சி: 8.1: தர்க்கரீதியான உபகரணங்களைப் பாவித்து தொடர்பாடலுக்கான ஓர் கற்பனை வடிவமைப்பை உருவாக்குவார். (Develop a abstract model for Data Communiction) - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி: 8.1: தர்க்கரீதியான உபகரணங்களைப் பாவித்து தொடர்பாடலுக்கான ஓர் கற்பனை வடிவமைப்பை உருவாக்குவார். (Develop a abstract model for Data Communiction)

Share This

கருத்துகள் இல்லை:

Pages