தேர்ச்சி 2.1: கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய மைல்கற்களின் அடிப்படையில் கணினி பரம்பரையைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்(Milestones of Computer evolution) - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

தேர்ச்சி 2.1: கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சியுடன் தொடர்புடைய மைல்கற்களின் அடிப்படையில் கணினி பரம்பரையைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்(Milestones of Computer evolution)

Share This

கருத்துகள் இல்லை:

Pages