செப்டம்பர் 2016 - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

Answers Of the Questions in the Database Systems Book

திங்கள், செப்டம்பர் 05, 2016 0
தரவுத்தள  முறைமை   புத்தகத்தில் Appendix A   பகுதியில்  குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கான விடைகள் இப்பக்கத்தில்  தரப்பட்டுள்ளன . Clic...
Read More

Pages