பிப்ரவரி 2020 - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

A/L ICT அலகு 1:தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலின் (ICT) மூல எண்ணக்கருக்களையும அவற்றின் பிரயோகங்களையும் ஆராய்வார்

சனி, பிப்ரவரி 08, 2020 0
A/L ICT அலகு 1:    தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியலின் (ICT) மூல எண்ணக்கருக்களையும அவற்றின் பிரயோகங்களையும் ஆராய்வா ர் தேர்ச்...
Read More

Pages