மார்ச் 2020 - A/L, O/L ICT & TechnologyTamil Notes and Question and Tech News

A/L ICT அலகு 5: கணினியின் முழு அளவிலான செயற்பாடுகளை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு இயக்க முறைமைகளை (Operating System) உபயோகிப்பார்

ஞாயிறு, மார்ச் 29, 2020 0
தேர்ச்சி மட்டம் உள்ளடக்கம் 5.1 கணினி இயக்க முறைமையினை வரையறை செய்வதுடன் கணினியில் அவற்றின் தேவையை விசாரிப்பார் 5.2 இயக்க முறை...
Read More

A/L ICT அலகு 4.4: மத்திய செயற்பாட்டலகில் சேர்மான தர்க்கச் சுற்றுக்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதை ஆராய்வதுடன் பௌதிக நினைவகத்தில் (physical memory) தொடரி சுற்றுகள் (sequential circuits) எவ்வாறு பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளன என்பதனையூம் ஆராய்வார

புதன், மார்ச் 25, 2020 0
Read More

A/L ICT அலகு 4: அடிப்படை இலக்கச் சுற்றுக்களையூம் சாதனங்களையூம் வடிவமைப்பதற்குத் தர்க்கப் படலைகளைப் பாவிப்பார்

புதன், மார்ச் 25, 2020 0
தேர்ச்சி மட்டம் உள்ளடக்கம் 4.1 அடிப்டை இலக்கமுறைத் தர்க்கப் படலைகளை (Digital Logic Gates) அவற்றின் தனித்துவ தொழிற்பாடுகளின் அடிப்படைய...
Read More

A/L ICT அலகு 3.1 & 3.3: எண் தரவூகள் கணினியில் எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைப் பகுப்பாய்வார். & துவித எண்களில் அடிப்படை எண்கணித மற்றும் தர்க்கதியான செயற்பாடுகளைப் பிரயோகிப்பார்

சனி, மார்ச் 21, 2020 0
Read More

A/L ICT அலகு 03: தரவூகள் எவ்வாறு கணினியில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையூம் அவை எண்கணித மற்றும் தர்க்க செயற்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் விதத்தையூம் கண்டாய்வார்.

சனி, மார்ச் 21, 2020 0
தேர்ச்சி மட்டம் உள்ளடக்கம் 3. 1 எண் தரவூகள் கணினியில் எவ்வாறு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதைப் பகுப்பாய்வார். 3.2 எ...
Read More

A/L ICTஅலகு 2.2&2.4:கணினியொன்றின் செயற்பாட்டை அதன் வன்பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் இடைமுகங்கள் & பல்வேறு நினைவக வகைகளையூம் அவற்றின் தன்மைகளையூம் அறிந்து கொள்வதற்காகக் கணினி நினைவகத்தை ஆராய்வார்

வியாழன், மார்ச் 19, 2020 0
Computer Hardware                                                                       Computer Memory
Read More

A/L ICTஅலகு 2: நவீன கணினியின் செயற்றிறனை ஒப்பிட்டு விபரிப்பதற்குக் கணித்தல் சாதனங்களின் வளர்ச்சியை ஆராய்வார

வியாழன், மார்ச் 19, 2020 0
அலகு 2:  நவீன கணினியின் செயற்றிறனை ஒப்பிட்டு விபரிப்பதற்குக் கணித்தல் சாதனங்களின் வளர்ச்சியை ஆராய்வார தேர்ச்சி மட்டம் உள்ளடக்கம் ...
Read More

Pages