header add

header add

A/L ICT அலகு 5: கணினியின் முழு அளவிலான செயற்பாடுகளை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு இயக்க முறைமைகளை (Operating System) உபயோகிப்பார்


தேர்ச்சி மட்டம்உள்ளடக்கம்
5.1
கணினி இயக்க முறைமையினை வரையறை செய்வதுடன் கணினியில் அவற்றின் தேவையை விசாரிப்பார்
5.2
இயக்க முறைமை கணினிகளில் கோப்புகளையூம்(File) அடைவூகளையூம் (Directory/Folder) எவ்வாறு முகாமை
செய்கின்றது என்பதைக் கண்டாய்வார்
5.3
இயக்க முறைமையானது கணினியின் செயல்களை எவ்வாறு நிர்வகிக்கின்றது என்பதை ஆராய்வார்
5.4
இயக்க முறைமையானது வளங்களை எவ்வாறு நிர்வகிக்கின்றது என்பதை ஆராய்வார்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்